Cijfers overheidspersoneel

Het ministerie van BZK houdt zich bezig met de modernisering van het overheidswerkgeverschap, het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 en de inrichting van de P&O-functie van het Rijk. Om het beleid te onderbouwen, wordt onderzoek uitgevoerd, zoals het Werkonderzoek en Venster

Let op: de cijfers over de omvang en samenstelling van het personeelsbestand, de in en uitstroom van medewerkers, de lonen en de pensioenen zijn geactualiseerd tot en met 2022. De cijfers die betrekking hebben op de sociale zekerheid in 2022 laten nog wat langer op zich wachten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van het verschijnen van deze cijfers, laat het ons dan weten via: kennisvandeoverheid@ictu.nl. 

Monitoren omvang en samenstelling personeelsbestand

Onderdeel van de onderbouwing van beleid is het monitoren van de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van de overheid in brede zin: het zittend personeel, degenen die instromen zowel als degenen die uitstromen vanwege (pre-)pensionering, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of een baan elders.

De cijfers komen uit verschillende bronnen zoals het ABP, het UWV, het CBS en de personeelsadministratie van het Rijk, en zijn bewerkt door het ministerie van BZK. De bronnen van gegevens staan samen met de gebruikte definities beschreven op de pagina Bronnen en definities.

Tabellen en grafieken
De belangrijkste cijfers staan in tabellen en grafieken. Verder is de publicatie Trends & Cijfers 2022 te vinden waarin alle cijfers staan, ook van de onderwijssectoren. De cijfers op deze site zijn onderscheiden naar de sectoren openbaar bestuur (het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en de rechterlijke macht) en veiligheid (politie en defensie).

Mocht u vragen hebben over de cijfers dan kunt u die stellen via de contactpagina.