Inhuur personeel

Op deze pagina worden cijfers getoond over de inhuur van extern personeel bij het Rijk en bij gemeenten, provincies en waterschappen. De cijfers zijn door de sectoren zelf verzameld waardoor de definities en berekeningswijze niet voor alle sectoren identiek zijn. 

Personeelskosten Rijksoverheid

Personeelskosten Rijksoverheid (in miljoenen euro)
Personeelskosten
20188530
20199166
202010226
202110534
202211440

De salarisuitgaven in 2022 bedroegen bijna 11,5 miljard euro. Dit is een stijging van 8,6% ten opzichte van 2021. Deze stijging komt grotendeels door de toename van het aantal fte’s met 5,5% en een gemiddelde loonstijging van 3,3%. De loonstijging was het gevolg van het nieuwe cao-akkoord in 2022. 

De salarisuitgaven zijn sinds 2018 met 2,9 miljard euro gestegen, van 8,5 miljard naar bijna 11,5 miljard euro.
 

Brontabel als csv (78 bytes)

Aandeel uitgaven aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)

Aandeel uitgaven aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)
Procenten
201810,7
201910,3
202012,2
202113,4
202214,2

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 licht dit als volgt toe: "In 2022 bedroegen de totale uitgaven aan externe inhuur 2,68 miljard euro. Dit is 14,2 procent van de totale personele uitgaven. Veel rijksbreed opererende uitvoeringsorganisaties maken gebruik van een flexibele schil om efficiënt om te kunnen gaan met fluctuerende opdrachtportefeuilles. Daarom komt een normoverschrijding vaak voor. Daarnaast is inhuur van specialistische (ICT-)kennis nodig. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig deze specialisten in dienst te krijgen. In de departementale jaarverslagen staan inhoudelijke toelichtingen op de normoverschrijdingen."

In de jaarrapportage hanteert men een andere noemer dan andere overheden die aan de orde komen op deze pagina. Provincies, gemeenten en waterschappen delen door het totaal van de loonsom + uitgaven aan externe inhuur.  Wanneer diezelfde berekeningswijze wordt gehanteerd voor het rijk, dan zou men in 2022 uitkomen op een percentage van 19 procent.

Brontabel als csv (68 bytes)

Aantal uitzendkrachten werkzaam in het vierde kwartaal

Aantal uitzendkrachten werkzaam in het vierde kwartaal
Aantal
20185805
20196557
20206276
20216406
20225882

Het aantal uitzendkracht is in 2022 terug op het niveau van 2018, na een stijging in de tussenliggende jaren.

Brontabel als csv (65 bytes)

Aandeel uitgaven gemeenten aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)

Aandeel uitgaven gemeenten aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)
Alle gemeentenG4
202015,515,7
202116,516,3
20221714,6

Het inhuurpercentage bij gemeenten is in de afgelopen jaren toegenomen. Bij de G4 was juist sprake van een afname.

Brontabel als csv (67 bytes)

Aandeel uitgaven provincies aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)

Aandeel uitgaven provincies aan externe inhuur t.o.v. uitgaven personeel (%)
Procenten
201721,1
201820,8
201919,5
202017,2
202117,1

De provincies zijn de enige sector waar het inhuurpercentage in de afgelopen jaren daalde. In 2017 was dit percentage fors hoger, op dit moment zitten provincies op hetzelfde niveau als gemeenten.

Brontabel als csv (68 bytes)

Loonsom overheid (raming in miljoenen euro)

Loonsom overheid (raming in miljoenen euro)
20172018201920202021
Rijk798783549030966210328
Gemeenten8924927599211049011229
Provincies750795831889948
Rechterlijke Macht414410455452474
Waterschappen648687760796835
Defensie40964287455848915172
Politie40994141431143484574

In alle overheidssectoren nam de loonsom toe. Bij de rijksoverheid en gemeenten was de stijging het sterkst.

Brontabel als csv (273 bytes)