Home

Kennis van de Overheid informeert over hoe de overheid in elkaar zit, functioneert, presteert en hoe prestaties verbeterd kunnen worden. Kennis van de Overheid is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In deze animatie van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat Kennis van de Overheid inhoudt. Het is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kennis van de Overheid informeert over hoe de overheid in elkaar zit, functioneert, presteert en hoe prestaties verbeterd kunnen worden. Uit een rapport van Roel Bekker over de vernieuwing van de Rijksdienst uit 2011 bleek dat geordende informatie en kennis over de ontwikkeling en het functioneren van overheidsorganisaties ontbraken. Daarom is in 2017 het programma Kennis van de Overheid gestart. Het is te raadplegen via de website www.kennisvandeoverheid.nl.

Beeldtekst:
Roel Bekker
SG - Vernieuwing Rijksdienst
Rapport uit 2011

MANNELIJKE VOICE-OVER: "Geordende informatie en analyses over de ontwikkeling en het functioneren van overheidsorganisaties ontbreken. Ook de theorievorming over het functioneren is onderontwikkeld. Er bestaat vrijwel geen kennis over de organisatieprincipes van het Rijk en het personeelsbeleid is vooral gebaseerd op traditie. Een systematische verzameling van kennis en ervaringen bij buitenlandse overheden is eveneens goeddeels afwezig. In de vaak ontbrekende kennis wordt als in een reflex voorzien door ad hoc onderzoek. Consequentie van deze incidentele benadering van het kennisvraagstuk is veel dubbel werk en een zeer beperkt en gefragmenteerd beeld."

Beeldtekst:
Kennis van de Overheid

VROUWELIJKE VOICE-OVER: "Om dit te verbeteren is in 2017 het programma Kennis van de Overheid gestart. Dit programma genereert, verzamelt en verspreidt op een systematische wijze elementaire kennis over het functioneren van de overheidsorganisatie. Het programma geeft antwoord op vijf vragen."

Beeldtekst:
1. Hoe is de overheid samengesteld?

VOICE-OVER: "1. Hoe is de overheid samengesteld? We maken een register van overheidsorganisaties met daarin alle organisaties die onderdeel zijn van de overheid, voorzien van de belangrijkste organisatiekenmerken. Dit register maakt koppelingen mogelijk met interessante databestanden bijvoorbeeld die van het CBS. Met de jaarlijkse publicatie Feiten en Cijfers wordt inzichtelijk hoe de personele omvang en de personele samenstelling zich over de jaren heen ontwikkelt."

Beeldtekst:
2. Beleidsgeschiedenis

VOICE-OVER: "2. Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Onze beleidsgeschiedenis leggen we op twee manieren vast. In digitale tentoonstellingen zien we de geleverde inspanningen op belangrijke BZK-beleidsdossiers."

Beeldtekst:
Organisatie Rijksdienst
Regionalisering bestuur
Verzelfstandigingsbeleid
Informatiseringsbeleid Overheid

VOICE-OVER: "En met het naar Brits voorbeeld vormgegeven project De Top Kijkt Om onderzoeken we hoe je als bewindspersoon of topambtenaar effectief kunt opereren. Elk jaar interviewen vooraanstaande wetenschappers tien oud-bewindslieden en oud-topambtenaren over deze vraag."

Beeldtekst:
3. Effectiviteit

VOICE-OVER: "3. Hoe presteert de overheid? In de jaarlijkse publicatie Staat van de Uitvoering worden knelpunten geïnventariseerd die burgers en ondernemers, maar ook uitvoerders van rijksbeleid ervaren. De publicatie omvat om de drie jaar een trendmatig en diepgaand beeld van de beleids- en uitvoeringspraktijk. Met het European Institute of Public Administration vergelijken we onze prestaties met die in tientallen andere Westerse landen. Zo kunnen we kennis nemen van en verdiepen op leerzame overheidspraktijken in het buitenland. Met intern klanttevredenheidsonderzoek monitoren we de effectiviteit van de bedrijfsvoering van het Rijk. In andere delen van het openbaar bestuur gebeurt dit met het benchmark-instrument Venster voor Bedrijfsvoering. Venster voor Bedrijfsvoering is een leerinstrument ontwikkeld in samenspraak met gemeenten en waterschappen. Sinds 2020 maken ook de Rijksuitvoeringsorganisaties verzameld in de RBB-groep gebruik van het instrument. Voor P&O-directies analyseren we de impact van het HR-beleid."

Beeldtekst:
4. Efficiency en productiviteit

VOICE-OVER: "4. Zijn de benodigde en beschikbare capaciteit in balans? Met het Instituut voor Publieke Sector Efficiency studies brengen we de productiviteitsontwikkeling binnen departementale beleidssystemen en bij organisaties in kaart."

Beeldtekst:
Politiek
Maatschappij
Internationale omgeving
Ambtelijke omgeving

VOICE-OVER: "Door ontwerp van een alternatief voor de beleidsdrukmeting en de herintroductie van de overheadmeting krijgen we daar bij de Rijksdienst tot op departementsniveau zicht op."

Beeldtekst:
5. Cultuur en Kernwaarden

VOICE-OVER: "5. Is de overheid een goed werkgever? En zijn kernwaarden in de organisatiecultuur verankerd? Een belangrijk deel van deze monitoring verloopt via het periodieke werkonderzoek. In dat onderzoek brengen we diverse losstaande BZK-monitors bijeen."

Beeldtekst:
Medewerkersonderzoek
Van de overheid, voor de overheid!

VOICE-OVER: "Met het instrument Internetspiegel maken we medewerkersonderzoek bij individuele organisaties mogelijk. Programma Kennis van de Overheid: fundamentele kennis als basis voor beleid."

Beeldtekst:
Meer weten?
www.kennisvandeoverheid.nl

Het logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt.