Betrokkenen bij De top kijkt om

Carla van Baalen

Prof. dr. Carla van Baalen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was vanaf 1984 wetenschappelijk medewerker. In 1986 promoveerde Van Baalen. Vanaf 1986 was zij enkele jaren onderzoeker aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) waarvan zij van 1998 tot 2022 directeur was. Van 1990 tot 1998 was zij docent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Sinds 1 december 2001 is zij hoogleraar Parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 1992 werkt zij mee aan delen van de reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Ook redigeert zij of draagt bij aan het Jaarboek parlementaire geschiedenis van het CPG.

“Het project ‘De top kijkt om’ is in de eerste plaats van waarde voor bewindspersonen en ambtenaren van nu; zij kunnen lering trekken uit de praktijken van hun voorgangers. Maar het project is ook van belang voor historici, politicologen, bestuurskundigen en andere onderzoekers die de contemporaine Nederlandse politieke geschiedenis bestuderen. Oral history vormt immers een waardevolle aanvulling op de overgeleverde (vooral) ‘papieren’ geschiedenis, zoals beleidsdocumenten.“

Roel Bekker

Prof. mr. Roel Bekker was ruim negen jaar secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en leidde daarna drie jaar het programma Vernieuwing rijksdienst. Van 2007 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bekker was van 1992 tot 1998 senior partner bij adviesbureau Twijnstra Gudde.

“Het is een leuk en interessant project waar mensen graag aan meewerken. Betrokkenen vertellen graag over wat ze gedaan hebben in hun werkzaam leven. Met dit project inventariseren we die verhalen op een systematische wijze.”

Caspar van den Berg

Prof. dr. Van den Berg studeerde aan de London School of Economics waar hij in 2003 een MSc behaalde in International Relations. Daarna was hij werkzaam aan de Universiteit Leiden waar hij in 2011 promoveerde. Van den Berg was als gasthoogleraar in 2014/2015 verbonden aan de Technische Universiteit van Tallinn. Vervolgens werd hij benoemd als universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. In september 2017 volgde zijn benoeming als hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Groningen, waar hij werkzaam is op de Campus Fryslân te Leeuwarden. Van den Berg is sinds 2019 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Sinds 2021 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Transities in de publieke sector aan de Universiteit Leiden. Op 18 januari 2022 werd Van den Berg geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

“In veel landen is het gebruikelijk dat ministers en soms ook topambtenaren na hun aftreden hun memoires schrijven waarin ze terugkijken op hun loopbaan. Maar in Nederland kennen we die traditie eigenlijk niet. De top kijkt om vervult een vergelijkbare functie want door de diepte-interviews die we afnemen, horen we uit de eerste hand hoe zij het ambt hebben beleefd hebben en hoe ze zijn omgegaan met de dillema’s waarmee ze zijn geconfronteerd.”

Anne Bos

Anne Bos is politiek historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit. Zij heeft zich gespecialiseerd in parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, in het bijzonder het aftreden van ministers en staatssecretarissen als gevolg van een politiek conflict. Over dit onderwerp schreef zij een dissertatie: Verloren vertrouwen. Op dit moment verricht zij onderzoek naar het functioneren van het parlement in de jaren zeventig en naar de reactie op de financieel-economische problemen waarin Nederland aan het einde van dat decennium kwam te verkeren. Zij vormt met Carla van Baalen de eindredactie van het nieuwe deel in de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, dat gaat over de periode 1971-1982.

Erik-Jan van Dorp

Van Dorp is docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op het werk en gedrag van topambtenaren en politisering. In september 2022 promoveerde hij op het vakmanschap van topambtenaren.

Paul ’t Hart

Prof. dr. Paul 't Hart is hoogleraar aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Universiteit Utrecht, decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en adjunct-professor aan de Crawford School of Economics and Government aan de Australian National University, waar hij van 2007 tot 2011 tevens professor van het Political Science Program aan de Research School of Social Sciences was. Zijn expertisegebieden zijn politiek-bestuurlijke beleids- en besluitvorming, politiek-ambtelijke verhoudingen, publiek leiderschap, publieke verantwoording en crisismanagement. Hij adviseert regelmatig verschillende ministeries en overheidsinstellingen en was analist bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

“Het mooie van deze reeks is dat we deze twee categorieën functionarissen ondervragen over: Hoe ga je om met bepaald type vraagstukken, met je rol, met je verantwoordelijkheid, met je institutionele positie en met de veranderende maatschappelijke omgeving waar je mee te maken hebt? Hoe doe je dat nou eigenlijk? We proberen aldus van die mensen hun gestolde wijsheid - opgedaan in carrières die drie of meer decennia binnen de overheid beslaan - te ontlokken en te ontsluiten voor een breed publiek van ambtenaren, publieke professionals en andere geïnteresseerden in het functioneren van de overheid.”

Guido Rijnja

Dr. Guido Rijnja werkt sinds 1982 bij de overheid. Als bestuursvoorlichter, woordvoerder en communicatieadviseur diende Rijnja onder meer de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sinds 2013 is hij senior adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij ontwikkelde samen met anderen het programma Factor C, waarmee niet-communicatiefgeschoolde ambtenaren hun communicatiekennis en –vaardigheden kunnen versterken. In 2012 promoveerde Rijnja op een proefschrift over de ambtelijke omgang met tegenspel, ‘Genieten van weerstand’ (zie: www.genietenvanweerstand.nl).

Sandra van Thiel

Prof. dr. Sandra van Thiel is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor was zij hoogleraar Publiek Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van Thiel is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van uitvoeringsorganisaties en hun relatie met de politiek en overheid. Haar onderzoek maakt gebruik van inzichten uit de bestuurskunde, rechten, economie, bedrijfskunde en psychologie, en draagt bij aan het publiek debat.

Van Thiel leidde in 2012 een parlementair onderzoek voor de Eerste Kamer naar de gevolgen van verzelfstandiging voor burgers. Sinds 2015 is zij editor-in-chief van het International Journal of Public Sector Management (IJPSM). Op 30 oktober 2023 is Van Thiel benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Jouke de Vries

Prof. dr. Jouke de Vries studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met bestuurskunde als kopstudie. In 1984 werd hij benoemd tot universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises. In 1999 werd De Vries benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Ook is hij vanaf dat moment wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag (een dependance van de Universiteit Leiden). In mei 2015 werd De Vries benoemd tot hoogleraar Governance and public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1 oktober 2018 is hij daar tevens voorzitter van het College van Bestuur.

“De top kijk om is een mooi project. Als hoogleraar Bestuurskunde heb ik heel veel kennis uit boeken en theorieën. Maar met de interviews van oud-ministers en oud-topambtenaren leer je heel veel over de politiek ambtelijke verhoudingen en hoe je ambtelijke organisatie moet aansturen. En dat vind ik prachtig.”

Zeger van der Wal

Zeger van der Wal

Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Universitair Hoofddocent aan de National University of Singapore. Van der Wal is daarnaast werkzaam als zelfstandig bestuurskundig adviseur. Hij is een veelgevraagd internationaal spreker, onderzoeker, trainer en adviseur. Hij publiceerde meer dan 100 artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en columns in kranten en tijdschriften, en heeft diverse onderzoeks- en onderwijsprijzen op zijn naam staan. Zijn consultancy en executive education portfolio omvat meer dan 50 opdrachten in 20 landen.