Onderzoeksprogramma naar productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) voert voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verschillende onderzoeken uit naar de productiviteitsontwikkeling en de doelmatigheid in de publieke sector. 

Een mannelijke docent staat bij de tafel van een leerling en legt iets uit aan de leerling uit het boek.

IPSE-onderzoeken

Met de IPSE-onderzoeken wordt de productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid van overheidsorganisaties (b.v. agentschappen, zelfstandige bestuursorganen en gemeentelijke organisaties) en van publieke beleidsdomeinen (b.v. Veiligheid en Justitie, Onderwijs en Zorg) in kaart gebracht.

Doel van deze onderzoeken is kennis te verwerven over de factoren, mechanismen en interventies die een positieve, dan wel negatieve invloed hebben op de productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid. Dergelijke kennis stelt beleidsfunctionarissen en uitvoeringsorganisaties beter in staat op de juiste wijze te sturen op efficiency en productiviteitsontwikkeling.

Websites

De kennis over deze studies wordt ontsloten via de website van IPSE-Studies. Daar zijn ook alle publicaties openbaar toegankelijk.

Het online dashboard over de productiviteitsontwikkeling en prestaties van uitvoeringsorganisaties, zoals agentschappen en zbo’s, is openbaar toegankelijk via www.trendsinuitvoeringsorganisaties.nl.

Daarnaast is ook een online dashboard openbaar beschikbaar voor de productiviteitsontwikkeling en prestaties van publieke beleidsdomeinen, namelijk via www.trendsinpubliekesector.nl.