Internationale vergelijking overheidsprestaties

Overheidsprestaties worden internationaal vergeleken door bijvoorbeeld het European Institute of Public Administration (EIPA) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

EIPA

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert tussen 2022 en 2025 een internationaal onderzoek uit naar de prestaties van publieke sectoren.

Tuin voor een gebouw met heel veel vlaggenmasten. Aan iedere vlaggenmast hangt een vlag van een ander land.

Onderzoek

Het onderzoek is een samenwerking tussen EIPA, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een aantal Nederlandse en buitenlandse onderzoeksinstellingen.

Het onderzoek richt zich met name op de volgende beleidsdomeinen: 

 • Openbaar bestuur
 • Onderwijs
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijke veiligheid
 • Economie, infrastructuur, wetenschap, technologie en innovatie
 • Sociale zekerheid, werk, inkomen en vermogen
 • Milieubescherming en klimaatverandering
 • Volksgezondheid
 • Sport, cultuur en participatie

Betrokken landen

In het onderzoek worden 35 landen betrokken (27 EU-leden en het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten).

Doel van het onderzoek

Het onderzoek brengt de effectiviteit en de efficiency van de verschillende landen in kaart en er zal gespeurd worden naar relevante werkwijzen en andere factoren die de verschillen in prestaties kunnen verklaren. Ook zullen de tevredenheid en percepties van burgers in kaart gebracht worden. Doel van het onderzoek is inspiratie uit het buitenland op te doen voor verbeteringen in de beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Deelonderzoeken

Inmiddels zijn er twee deelonderzoeken verschenen. Raadpleeg het eerste deelonderzoek en het tweede deelonderzoek. Download hier de Nederlandstalige samenvatting van het eerste deelonderzoek.

OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD) is een samenwerkingsverband tussen 38 landen, die allen het belang van marktwerking en democratie onderschrijven. Het is primair gericht op het ondersteunen van de economische ontwikkeling van de lidstaten. Jaarlijks verschijnen honderden onderzoeken en publicaties, over uiteenlopende thema's waaronder internationale vergelijkingen van bestuurlijke systemen en prestaties.

Beeld: Victor Tonelli

Government at a glance

Government at a glance is een tweejaarlijkse publicatie, waarvan in juni 2023 de meest recente uitgave is verschenen.

Deze uitgave richt zich dit keer onder andere op: 

 • Het vertrouwen in de publieke instituties
 • Participatie
 • Gendergelijkheid
 • De klimaatcrisis
 • Publieke integriteit

De gegevens van de betrokken landen worden met elkaar vergeleken en geanalyseerd. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

Betrokken landen

In het onderzoek zijn de 38 landen die lid zijn van de OECD betrokken: de 27 EU-leden met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Malta en Roemenië aangevuld met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Turkije, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten, Chili, Colombia, Costa Rica, Mexico, Zuid-Korea en Japan.

Aanbevelingen

De drie belangrijkste aanbevelingen voor de regeringen zijn:

 • Bouw voort op de sterke punten van de democratie om de participatie te vergroten
 • Versterk de sleutelcompetenties als voorbereiding op crises en beheersing ervan
 • Bescherm je tegen risico's als een gebrek aan integriteit en desinformatie

De publicatie

Bekijk de samenvatting (in het Engels) op de website van de OECD of download het complete rapport (in het Engels).