Een barometer die voor een tablet ligt en op een aantal papieren met daarop tabellen.

Innovatie Barometer 2021

In dit rapport worden de uitkomsten van de Innovatie Barometer Overheid 2021 beschreven. Het betreft de eerste uitvoering van een survey-onderzoek in opdracht van de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK. Het is een onderzoek naar innovaties in Nederlandse overheidsorganisaties: welke innovaties werden geïmplementeerd, hoe kwamen ze tot stand en wat waren de opbrengsten. In 2019 en 2020 implementeerde 86 procent van de Nederlandse overheidsinstellingen die deelnamen aan het onderzoek één of meer innovaties. In vergelijking met soortgelijke onderzoeken in Denemarken, Zweden, Noorwegen en IJsland is dat een goede score. Uit de analyses blijkt wel, dat er grote verschillen bestaan in het innovatieve vermogen van Nederlandse overheidsorganisaties, ook tussen organisaties die ten aanzien van taak en omvang op elkaar lijken. Dat betekent dat succesvol innoveren in mindere mate afhangt van externe omstandigheden en vooral wordt bepaald door de organisatie zelf. Het klimaat in organisaties is van doorslaggevend belang: organisaties met een krachtig innovatieklimaat vernieuwen vaker en over een breder spectrum. Zij creëren door innovaties meer publieke waarde in termen van kwaliteit, efficiency, medewerkerstevredenheid, invloed van burgers en het realiseren van politieke doelstellingen. De praktijk laat zien dat de meest succesvolle overheidsorganisaties een samenhangende en organisatie-brede innovatieaanpak hebben.